Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Trup/Kutijasti trup

Osnovni elementi kutijastog trupa su jake ramenjače, okviri i djelomično noseća platna. Osnovni noseći elementi koji primaju momente savijanja su ramenjače. Okviri služe radi održavanja konture poprečnog presjeka i smanjenja polja oplate, dok oplata radi samo na smicanje i uvijanje. Osim ovoga, između okvira, a naročito na jako opterećenim mjestima, postavljaju se dijagonale. U gradnji jedrilica kutijastog tipa trup se najčešće gradi od drveta.

slika-1: Kutijasti tip drvenog trupa školske jedrilice
slika-2: Gredasti tip trupa koji se najčešće primjenjuje kod jedrilica klizača
slika-3: Glavni okovi krila i okovi upornice školske jedrilice s gredastim trupom

Poprečni presjek trupa uglavnom je mnogokutnik te se stoga najčešće koristi kod trenažnih jedrilica (slika-1). U kutijaste možemo uvrstiti i tzv. gredasti trup. Ovdje je širina daleko manja od visine pa trup dobiva pločast oblik. Gredasti trupovi su vrlo lagani, ali im oblik stvara znatno veće aerodinamičke otpore u letu pošto nisu potpuno zatvoreni ljepenkom, već kombinirani s vertikalama i dijagonalama ravne rešetke. Ovaj tip trupa najčešće se koristi kod školskih jedrilica, a materijal za gradnju može biti drvo ili čelik.

Na slici-2 vidi se opći izgled gredastog tipa trupa, kao i prednji, odnosno zadnji dio uvećan. Kod ovog tipa trupa, krila jedrilice su obično poduprta te se na odgovarajućim mjestima nalaze okovi krila i upornice (slici-3)