Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aeroprofil

Aeroprofili mogu biti simetrični, koje srednja linija aeroprofila (1) dijeli na dva jednaka dijela i svi ostali, nesimetrični aeroprofili.

Oblici aeroprofila
Linije aeroprofila
Airfoil -aeroprofil, poprečni presjek krila, komandnih površina, propelera ili rotora helikoptera. Aerodinamički je oblikovana površina koja ostvaruje uzgon potreban za let zrakoplova uz što manji otpor.

Pojmovi vezani za "airfoil" uredi

Drugi jezici
Njemački Profil (Strömungslehre)
Francuski Profil (aéronautique)
Ruski Профиль (аэродинамика)


  • Airfoil lines –linije aeroprofila:
-"Skeletna" linija je linija koja spaja središta ucrtanih kružnica u aeroprofil (2).
-Tetiva "skeletne" linije je pravac koji koji spaja njene krajnje točke (3). To je osnovna linija aeroprofila pomoću koje se određuje napadni kut krila. Dijeli se na 100 jednakih dijelova (%).
-Srednja linija aeroprofila je linija koja prolazi kroz polovišta okomica na tetivu aeroprofila. To je ujedno i najduža linija aeroprofila.
  • Airfoil section –jedan od presjek krila.
  • Airfoil section designation –oznaka aeroprofila.
  • Airfoil theory –proučavanje aeroprofila.

Ostala značenja uredi

  • Laminal flow airfoil –laminarni profil.
  • Rectangular airfoil –pravokutno krilo.
  • Suction airfoil –krilo s usisavanjem graničnog sloja.