Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aerodinamika

Aerodynamics -aerodinamika, znanost koja proučava djelovanje zraka, tekućina i plinova na tijela koja se kroz njih gibaju i sile koje se pri tome razvijaju. Rješavanje aerodinamičkih problema uključuje poznavanje i izračun mehanike fluida kao što su brzina, tlak, gustoća i temperatura u prostoru i vremenu.

Pojmovi vezani za "Aerodynamic"

uredi
Drugi jezici
Njemački Aerodynamik
Francuski Aérodynamique
Ruski Аэрогазодинамика


 
Aerodinamičke sile koje djeluju na aeroprofi: 1 -Napadni kut krila; 2 -Smjer kretanja; 3 -Uzgon; 4 -Aerodinamična sila otpora; 5 -Težina; 6 -Vučna sila;
 • Aerodynamic balance –aerodinamička kompenzacija, posebno profilirani dio na komandnim površinama za stvaranje dodatne aerodinamičke sile. S time se smanjuje potrebna sila na upravljačkoj palici (volanu).
 • Aerodynamic braking - aerodinamičko kočenje, je kočenje pomoću stvaranja aerodinamičke sile otpora radi smanjivanja brzine zrakoplova. Ostvaruje se pomoću:
- izvlačenja aerodinamičkih kočnica (spoilers) koji se nalaze na gornjaci krila s čime se u tim zonama postiže trenutni slom uzgona,
- promjenom koraka propelera (napadnog kuta) na negativni s čime se dobiva suprotni potisak od smjera kretanja zrakoplova i
- izvlačenjem poklopaca (reversere) na izlazima mlaznih motora u cilju usmjeravanja mlaza suprotno od smjera kretanja.
 • Aerodynamic center – aerodinamički centar, hvatište sila na tetivi aeroprofila koje se nalazi na njenoj prvoj četvrtini.
 • Aerodynamic coefficient –bezdimenzionalni koeficjent aerodinamičkih sila i momenata.
 • Aerodynamic forces – osnovne sile koje djeluju na zrakoplov u letu prouzrokovane kretanjem zraka oko njegovih površina:
-potisak,sila koja djeluje prema naprijed,
-težina zrakoplova, stvara silu koja djeluje okomito prema dolje,
-otpor (čeonog presjeka), sila koja djeluje prema nazad,
-aerodinamička sila koja se stvara na horizontalnim repnim površinama i čiji smjer ovisi balansu zrakoplova. Zadatak joj je održavanje uzdužne stabilnosti zrakoplova.
 • Aerodynamic design point –najbolji omjer kompresije kompresora s promjenom visine.
 • Aerodynamic drag– Aerodinamička sila otpora je sila koja djeluje suprotno od smjera kretanja nekog krutog tijela. Tijela imaju najmanju silu otpora ako im je uzdužna os u smjeru strujanja zraka.
 • Aerodynamic heating –zagrijavanje površine tijela koje se kreće kroz zrak prilikom povećanja njegove brzine ili brzine zračne mase.
 • Aerodynamic lift – aerodinamički uzgon, sila koja se stvara uslijed razlike tlakova pri strujanju zraka oko aeroprofila. Krila zrakoplova i rotor helikoptera stvaraju vertikalni uzgon dok propeler proizvodi horizontalni uzgon (vučnu silu).
 • Aerodynamic shape –aeroprofil, aerodinamički oblik tijela o kojem ovisi veličina uzgona.
 • Aerodynamic twisting moment –težnja kraka rotora ili propelera da se okrenu oko osi na njihovom velikom koraku.

Ostali pojmovi

uredi
 • Airplane aerodynamics -aerodinamika aviona.
 • Applied aerodynamics -aerodinamika primijenjena na avionu.
 • Subsonic aerodynamics -aerodinamika podzvučnih brzina.
 • Supersonic aerodynamics -aerodinamika nadzvučnih brzina.
 
Wikipedija ima članak na temu: