Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Gubitak

Loss –gubitak.

Pojmovi vezani za "loss"Uredi

Ostala značenjaUredi

 • Drag losses –gubici nastali uslijed djelovanja sile otpora.
 • Electrical power loss –prekid snabdjevanja električnom energijom.
 • Friction losses –gubici nastali uslijed djelovanja sile trenja.
 • Heat losses –gubitak topline.
 • Operating loss –operativni gubici.
 • Pipe friction losses –gubici nastali uslijed djelovanja sile trenja u cijevima.
 • Power loss –gubitak snage motora.
 • Pressure loos –pad tlaka u nekom sustavu.
 • Speed loss –gubitak brzine.
 • Thrust loss –pad potiska.
 • Total loss –potpuni gubitak.