Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Dijagonala

Dijagonala u strukturi krila (slika 1) može biti ugrađena zajedno s torzionom ramenjačom ili bez nje. Ukoliko nema torzione ramenjače, pomoćni okov se ugrađuje na dijagonalu.

slika-1: Dijagonala (otvori na dijagonali su predviđeni za prolaz komandi)
slika-2: Dijagonala (otvori na dijagonali su predviđeni za prolaz komandi)

Uloga dijagonale je da primi opterećenje nastalo uslijed djelovanja momenta savijanja u tangencijalnoj ravnini, tj. Mft. Na slici-2 prikazano je određivanje sile P1 koja izaziva naprezanje na pritisak ili istezanje, a u zavisnosti od pravca djelovanja momenta. Kao i kod ranijih vrsta ramenjača, dijagonala u svom poprečnom presjeku može imati ranije navedene oblike.