Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Torziona ramenjača

Torziona ramenjača ima ulogu primiti silu koja nastaje kao rezultat opterećenja na savijanje u tangencijalnoj ravnini, odnosno uslijed momenta Mft. Ova se ramenjača može nalaziti iza glavne ramenjače ili ispred glavne ramenjače a može biti i produžetak pomoćne ramenjače. Ukoliko se u strukturi krila predviđa ova ramenjača, na istu se obično ugrađuje pomoćni priključak krila. Poprečni presjek torzione ramenjače obično je kutijast, mada može biti svaki od navedenih presjeka glavne ramenjače. Na slici-1 vidi se torziona ramenjača.

Torziona ramenjača (u korijenu ramenjače nalijepljeno je ojačanje, a na mjestu ugradnje pomoćnog okova krila)