Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Repne površine/Horizontalne repne površine/Kormilo visine i šarke

Kormilo visine je pokretan dio horizontalne repne površine a sastoji se od: ramenjače, rebara, torzionog nosa, oplate i izlaznog ruba. Torzioni nos prima torziona opterećenja; ramenjača momente savijanja, a ostali elementi imaju istu ulogu kao i kod krila. Kormilo visine može biti izrađeno iz dvije polovice ili iz jednog komada (slika-1 i 2).

Kormilo visine učvršćuje se na horizontalni stabilizator pomoću šarki. Uobičajeno je da se postavlja tri ili pet šarki, što zavisi od vitkosti kormila i opterećenja. Osim toga, broj šarki ovisi i od krutosti kormila. Na srednjoj šarki obično se nalazi pogonska poluga koja je spojena s komandom visine u trupu. Na slikama-3 i 4 prikazano je nekoliko tipova šarki i pogonska poluga.