Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kompresor

Compressor –kompresor, prednji dio turbomlaznog motora koji sabija zrak koji se zatim pod visokim tlakom miješa s gorivom.

Pojmovi vezani za "compressor"

uredi
Drugi jezici
Njemački Verdichter
Francuski Compresseur
Ruski Компрессор


 • Compressor blading -lopatice kompresora.
 • Compressor bleed air- mogućnost ispuštanja zraka iz kompresora radi smanjenja tlaka i s time sprječavanja odvajanja strujnica zraka oko lopatica kompresora. (Commpresor stall)
 • Compressor case- kućište kompresora na koji su ugrađeni nosači statorskih lopatica
 • Compressor discharge pressure- signal o visini tlaka zraka na izlazu kompresora uz pomoć kojega upravljački sklop određuje količinu goriva.
 • Compressor disk- disk kompresora, dio konstrukcije kompresora na koji se učvršćuju lopatice, dok su diskovi kompresora međusobno učvršćeni vijcima u jednu rotirajuću cjelinu (sklop se još naziva kompresorski bubanj).
 
 • Compressor efficiency -mjera za aerodinamičku efikasnost kompresora tj. veličina kompresionog omjera u odnosu na minimalni porast temperature.
 • Compressor hub- glavčina kompresora, nalazi se i na prednjem i na stražnjem dijelu kompresora. Kroz njih se postavljaju osovine kompresora.
 • Compressor intake vane assembly -ulazni dio komresora koji usmjerava zrak.
 • Compressor pressure ratio- omjer tlakova zraka na ulazu i na izlazu kompresora.
 • Compressor stage -stupanj kompresora, odjeljak koji sačinjava jedan red lopatica statora i jedan red lopatica rotora.
 • Compressor stall -"stalling" kompresora, slom sile uzgona na lopaticama kompresora koji nastaje prevelikim povećanjem napadnog kuta njegovih lopatica.
 • Compressor surge - "stalling" kompresora koji može dovesti do gašenja motora i do njegovog oštećenja. Uzrok je naglo smanjenje protoka zraka ili obrnut protok zraka ("pumpanje" kompresora).
 
 • Compressor turbine -turbina kompresora.

Ostala značenja

uredi
 • Axial compressor -aksialni kompresor.
 • Centrifugal compressor -centrifugalni kompresor.
 • Displacement compressor -klipni kompresor.
 • Multistage compressor -višestupanjski kompresor.
 • Single stage compressor -jednostupanjski kompresor.
 • Vane compressor -kompresor s lopaticama.