Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Požar

Fire –požar, vatra, nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu ili ugrožava ljudske živote.

Pojmovi vezani za "fire" uredi

 • Fire alarm relay –relej u sustavu za otkrivanje požara koji osigurava energiju za svjetlosno i zvučno upozorenje u pilotskoj kabini.
 • Fire bulkhead – protupožarna pregrada otporna na toplinu i vatru.
 • Fire density –gustoća vatre.
 • Fire detection system –instalirani sustav na zrakoplovu za otkrivanje požara.
 • Fire extinguisher agent –bilo koja odobrena kemikalija koja se koristi za gašenje požara.
 • Fire indicator –javljač požara.
 • Fire point –temperatura paljenja nekog materijala.
 • Fire resistant' –vatrostalan, nezapaljiv.
 • Fire risk –opasnost od požara.
 • Fire valve -ventil koji automatski zatvara dovod zraka iz kompresora na kabinske grijače u slučaju pojave požara i povišene temperature.
 • Fire zone –područje na zrakoplovu i motorima na kojima postoji povećana opasnost od nastanka požara. Te zone definirane su od strane proizvođača.

 • Fireblocking material –samogaseći materijal.
 • Firepower –vatrena moć.
 • Fireproof –otpornost na vatru bez utjecaja na osobine materijala.
 • Firewall –protupožarna pregrada otporna na toplinu i vatru koja se postavlja između motora i ostalog dijela zrakoplova.
 • Firewall shutoff valve –ventil postavljen s unutarnje strane požarnog zida (prema zrakoplovu) koji automatski isključuje dovod goriva u motor u slučaju nastanka požara na motoru.