Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/V/Para

Vapor –para, plinovito stanje neke materije.

Pojmovi vezani za "vapor" Uredi

  • Vapor degreasing –način čišćenja materijala vrućim plinom.
  • Vapor lock –pojava benzinskih para u sustavu goriva što ometa pravilni protok goriva prema motoru.
  • Vapor separator –Odvajač plinova u rasplinjaču klipnog motora. Uloga mu je ne dozvoliti prolaz zraka ili isparenja u sklop za regulaciju goriva.
  • Vapor trail –trag iza zrakoplova koji leti na velikoj visini a nastaje kondenzacijom vodene pare koja se nalazi u ispušnim plinovima.
  • Vapor-cycle air conditioning system –vrsta sustava za klimatizaciju zraka kabine zrakoplova.
  • Vaporize -isparavati, pretvaranje tekućine u plin.
  • Vaporizing tube –cjevčica sklopa za ubrizgavanje goriva u komoru izgaranja. Nalazi se u sustavu za rad na nižim tlakovima.