Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Snaga

Power –snaga, energija, umnožak sile koja djeluje na nekom putu podijeljeno s vremenom u kojem sila djeluje.

Pojmovi vezani za "power" uredi

 • Power amplifier –pojačalo snage.
 • Power approach –završni prilaz s motorima u radu.
 • Power assistance –pomoćni (servo) uređaj.
 • Power-back -vožnja zrakoplova na zemlji unazad, sa snagom vlastitih motora.
 • Power booster –startna raketa.
 • Power brake control valve -vrsta regulatora tlaka u hidrauličkom sustavu za kočenje.
 • Power conversion –pretvaranje energije.
 • Power control system –sustav za upravljanje u kojem je sila upravljanja pojačana hidrauličkim ili zračnim pokretačima s čime se smanjuje potrebna sila na upravljačkoj palici ili volanu.
 • Power drive –motorni pogon.
 • Power drop –pad snage.
 • Power efficiency –koeficijent korisnog djelovanja.
 • Power enrichment system –podsustav u rasplinjaču klipnog motora koji povećava pritok smjese goriva i zraka u motor pri radu na maksimalnoj snazi.
 • Power factor –omjer između otpora električnog kruga i impedancije.
 • Power frequencyfrekvencija izmjenične struje koja se koristi za grijanje ili rasvjetu.
 • Power generation system –sustav koji proizvodi električnu energiju.
 • Power-less –bez motora, s oduzetim gasom.
 • Power lever –poluga u pilotskoj kabini s kojom se kontrolira protok goriva.
 • Power lever angle –skala u stupnjevima koja se nalazi na kućištu upravljačke poluge gasa.
 • Power limiter –ograničivač snage.
 • Power loading –omjer između najviše težine uzlijetanja zrakoplova i snage motora.
 • Power loss –gubitak snage.
 • Power-off –ugasiti motor, oduzeti snagu.
 • Power-on –pokrenuti motor, dodati snagu.
 • Power operated –s pogonom motora.
 • Power output –izlazna snaga motora.
 • Power overlap –trenutak u kojemu su dva ili više cilindra klipnog motora u stupnju "korisnog rada".
 • Power pack –pogonska grupa, grupa za napajanje električnom energijom.
 • Powerplant –pogonska grupa, sklop motora, propelera i agregata u cilju stvaranja potisne ili vučne sile.
 • Powerplant tehnician –stručna osoba s ovlaštenjem od strane zrakoplovnih vlasti koja radi na održavanju pogonske grupe.
 • Power pump –pumpa koja se pokreće preko mehaničke veze s motorom.
 • Power rating –režim rada motora.
 • Power ratio –koeficijent snage.
 • Power recovery turbine (PRT) –turbinski sustava za povrat snage. Sastoji se od serije manjih turbina spojenih na glavnu osovinu motora, pokretanih ispušnim plinovima.
 • Power requirements –potrebna snaga.
 • Power section –dio motora na kojem se nalaze cilindri.
 • Power settings –zadani režim rada motora.
 • Power stroke –kretanje klipa na klipnom motoru uslijed potisne sile ekspandirajućih plinova.
 • Power source –izvor snage.
 • Power supply –izvor napajanja električnom energijom.
 • Power switch –prekidač napajanja.
 • Power take-off gear box -reduktor pogona agregata.
 • Power transformer –transformator električne energije koji se nalazi pokraj izvora napajanja.
 • Power transmision –prijenos snage.
 • Power turbine –slobodno rotirajuća turbina koja nije spojena na kompresor.

Ostala značenja uredi

 
Zemaljski agregat (GPU)
 • Actual power –efektivna, stvarna snaga.
 • Asymmetric power –nesimetrična vuča ili potisak.
 • Available power –raspoloživa snaga.
 • Battery power –napajanje iz baterije.
 • Climb power –snaga penjanja.
 • Cruising power –snaga krstarenja.
 • Effective power –stvarna snaga.
 • Emergency power –snaga u slučaju opasnosti.
 • External power –napajanje iz vanjskog izvora napajanja.
 • Ground power – napajanje iz zemaljskog izvora napajanja (zemaljski agregat).
 • Hovering power –snaga potrebna za lebdenje (helikoptera).
 • Lifting power –snaga uzgona.
 • Maximum continuous power –maksimalna trajna snaga.
 • Net power –raspoloživa korisna snaga.
 • Sustaining power –vuča ili potisak koju ostvaruje glavni motor.