Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Di


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi D

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Da - De - Di - Do - Dr - Du - Dy


 • Diagram –grafička prezentacija rada nekog dijela ili sustava zrakoplova.
 • Dial –brojčanik, skala.
 • Dial indicator –precizni linearni mjerni instrument čija je mjerna skala uvećana i postavljena kružno oko kazaljke.
 • Dial indicating torque wrench –moment ključ na kojem se može očitavati moment pritezanja u različitim mjernim jedinicama.
 • Diaphragm –dijafragma, elastična opna koja razdvaja komore različitog tlaka. Pomicanje prema komori nižeg tlaka ostvaruje se pomak u mehaničkom sklopu.
 • Diaphragm switch –prekidač koji se aktivira pomicanjem membrane.
 • Blowout diaphragm –sigurnosna membrana.
 • Dibromodifuoromethane –tvar za gašenje požara koja ne stvara koroziju na aluminiju, bronci i čeliku.
 • Dielectric –dielektrik, materijal koji ne provodi elektricitet.
 • Dielectric constant –dielektrična konstanta, vrijednost prikazuje količinu elektriciteta koja se može akomulirati nekim elektrostatskim poljem.
 • Dielectric strength –mjera za otpornost dielektrika na električne poremećaje.
 • Diesel engineklipni motor s unutarnjim izgaranjem u kojem se smjesa goriva i zraka pali uslijed visoke temperature postignute visokim omjerom kompresije.
 • Dieselingpaljenje smjese goriva i zraka nakon gašenja motora koje uzrokuju zaostale užarene čestice nakon izgaranja.
 • Differentiating circuit –električni krug koji stvara izlazni napon proporcionalan omjeru promjene napona na ulazu.
 • Diffuser –difuzor,
-kučište turbomlaznog motora u obliku prstena s centrifugalnim protokom koje smanjuje brzinu zračne struje i time joj povećava tlak.
-divergentni dio turbomlaznog motora u kojem se energija zračne mase kompresora pretvara u energiju tlaka.
 • Diffuser vane –okretna lopatica u difuzoru motora s centrifugalnim protokom koja se koristi za promjenu smjera zračne struje iz radijalnog u aksijalni smjer prema komori izgaranja.
 • Diffuser inlet –ulazni dio difuzora.
 • Digitizer –pretvarač grafičkih vrijednosti u brojke.
 • Dihedral –pozitivni kut krila gledano u odnosu na bočnu os zrakoplova (dijedar krila).
 • Diluter-demand oxygen system –sustav za opskrbu kisikom koji miješa kisik sa zrakom radi održavanja njegovog stalnog tlaka s promjenom visine leta.
 • Dilution air –dio zračne struje u komori izgaranja mlaznog motora koji kontrolira temperaturu izgorenih plinova prije nego što oni dođu na turbinsku mlaznicu.
 • Dimension line –tanka linija prekinuta u sredini i sa strelicama na krajevima koja se koristi za pokazivanje u nekim instrumentima.
 • Dimensional inspection –provjera stvarnih dimenzija nekog dijela u odnosu na njegove propisane veličine. S tim mjerenjem utvrđuje se stupanj istrošenosti.
 • Dimming relay –električni relej za smanjivanje intenziteta svjetla.
 • Dimpling –tehnološki postupak bušenja rupa u limovima u koje se postavljaju zakovice. Neke materijale potrebno je predhodno zagrijati na određenu temperaturu (npr. legure tvrdog aluminija).
 • Dinghy –zračni čamac za spasavanje.
 • Diode –dioda, elektronički dio koji propušta strujanje elektrona samo u jednom smjeru.
 • Dipole antenna –poluvalna centralna antena.
 • Dipping –metoda nanošenja boje.
 • Dipstick -dugačka mjerna poluga koja se koristi za utvrđivanje količine tekućine u spremniku.
 • Direct curent, DC –istosmjerna električna struja.
 • Direct cranking electric starter –istosmjerni električni motor velikog okretnog momenta koji se koristi za početno okretanje klipnog motora.
 • Direct drive –neposredni pogon.
 • Directional –usmjeren.
 • Directional beacon –usmjereni radio-far.
 • Directional beam –usmjereni snop.
 • Director –komandni uređaj.
 • Flight director –glavni navigacijski uređaj.
 • Dirigeable –zračni brod.
 • Dirty configuration –zrakoplov s izvučenim podvozjem i mehanizacijom krila.
 • Dish –parabolična antena.
 • Discharge -pražnjenje, izlaz.
 • Discharge guide vanes –izlazne usmjeravajuće lopatice.
 • Discharge pressure –tlak na izlazu.
 • Distance measuring equipment, DME –elektronički uređaj za radionavigaciju koji mjeri vrijeme potrebno radio-signalu da prijeđe put od zrakoplova do uređaja na Zemlji i vrati se ponovno do zrakoplova.
 • Distillate fuel –tekuće ugljikovodično gorivo koje je dobiveno kondenzacijom pare sirovog petroleja.
 • Distorsion –izobličenje, deformacija.
 • Distortion –neželjena promjena valnog oblika signala na izlazu iz električnog sklopa u odnosu na ulazni signal.
 • Distress -stanje opasnosti.
 • Distributor –dio visoko-nisko-naponskog magneta koji šalje napon na svaku pojedinu svjećicu u određenom trenutku.
 • Distributor block –dielektrični blok magneta koji ima stacionirane elektrode za nakupljanje napona s rotirajućih četkica distributora i njegovo slanje na kablove za pallenje.
 • Distributor brush –četkice od ugljika koje se ugrađuju na niskonaponske magnete a raspoređuju napon po bloku distributora u vrijeme kada se on okreće.
 • Distributor finger –rotirajući vodić u distributoru visoko-naponskog magneta koji raspoređuje napon na elektrode distributora.
 • Distributor valve –sklop koji kontrolira periodičnost napuhavanja gumenih crijeva za odleđivanje.
 • Ditching -prinudno slijetanje na vodenu površinu.
 • Dive –naglo i oštro poniranje zrakoplova tijekom leta.
 • Dive flapszakrilca na zrakoplovu koja stvaraju otpor strujanju zraka bez povećanja sile uzgona (vrsta zračnih kočnica).
 • Divergent duct –prsten u obliku konusa kroz koji prolazi zračna masa od užeg prema širem promjeru što rezultira smanjivanjem brzine i povećanjem tlaka.
 • Diving blade –putanja kraka glavnog rotora helikoptera koja se smanjuje s porastom okretaja.